HSD - 选购原装正品
HSD - 选购原装正品
High technology Fanum CNC machines with HSD Spindles & 5 Axis Heads
High technology Fanum CNC machines with HSD Spindles & 5 Axis Heads
ES950 / ES951
E-CORE™ Wi-Fi快速换刀电主轴
ES950 / ES951<br>E-CORE™ Wi-Fi快速换刀电主轴
铣削及车削加工用B轴摆头
铣削及车削加工用B轴摆头
转台
转台
五轴头
五轴头
金属、合金及复合材料加工用电主轴
金属、合金及复合材料加工用电主轴
手动换刀电主轴
手动换刀电主轴
用于3和5轴和机器人集成的电主轴
用于3和5轴和机器人集成的电主轴
数控排钻
数控排钻
油脂润滑直角头
油脂润滑直角头
石材/玻璃系列
石材/玻璃系列